Sériový buffer Acon B1024

Buffer B1024 je určený na zachytávanie a ukladanie tarifikačných údajov, ktoré vysiela telefónna ústredňa prostredníctvom sériovej linky. Zaraďuje sa do vedenia medzi telefónnu ústredňu a PC, na ktorom beží tarifikačný program. Použitie buffera umožňuje zachytávať tarifikačné údaje i v čase, keď je PC vypnutý. Po zapnutí PC a spustení tarifikačného programu sú dáta presunuté z buffera do PC. Kapacita buffera je 1 Mbyte, dáta sú ukladané do statickej RAM, ktorá je pri výpadku napájania zálohovaná. Buffer pracuje na princípe kruhového zásobníka, tzn. dáta, ktoré buffer vyslal do PC sa nemažú, posunie sa len ukazovateľ aktuálnej pozície. To umožňuje v prípade straty dát ich opätovné získanie z buffera prostredníctvom funkcie servisného čítania RAM (samozrejme len v prípade, pokiaľ už neboli prepísané inými dátami). V prípade, že dôjde k úplnému naplneniu buffera, nové údaje prepisujú najstaršie, ktoré sú v tomto prípade nenávratne stratené. Okrem svojej základnej funkcie, ktorou je ukladanie príchodzích dát, poskytuje buffer aj niekoľko doplnkových funkcií, a to:

  • Vlastné hodiny reálneho času, údaj ktorých je možné pripojiť ku každému záznamu z ústredne v prípade, že ústredňa neposkytuje údaj o čase.

  • Zápis času každého výpadku napájania ako i času opätovného nábehu napájania do log súboru, ktorý je možné čítať prostredníctvom pripojeného PC. Kapacita je 46 záznamov.

  • Prepnutie buffera do transparentného módu, kedy je buffer priechodzí v oboch smeroch vrátane riadiacich signálov. Tento režim slúži v prípade programovania ústredne cez sériovú linku z PC, kedy na PC nebeží tarifikačný program, ale program, ktorým je možné programovať ústredňu.

Súčasťou dodávky buffera je komunikačný program, ktorý umožňuje nastaviť všetky parametre buffera a zároveň zabezpečuje komunikáciu s bufferom, prenos dát z buffera do PC a ich ukladanie do súboru na disk počítača. Pokiaľ je PC zapnuté a program spustený, sú dáta z buffera priebežne čítané a ukladané do súboru na disk počítača. Program beží na pozadí, takže nijakým spôsobom neobmedzuje bežnú prácu na PC. Samotné spracovanie údajov z ústredne je vecou tarifikačného programu, ktorý načíta tieto dáta zo súboru na disku a ďalej ich spracuje, zotriedi, vyhodnotí, vytvorí tlačové zostavy atď. Tarifikačný program nie je súčasťou dodávky buffera. I keď bol buffer navrhnutý predovšetkým na zachytávanie tarifikačných údajov z telefónnej ústredne, nie je vylúčené ani jeho použitie v inej aplikácii, ktorá vyžaduje ukladať dáta prenášané sériovou linkou.

K ústredni sa buffer pripája štandardným sériovým rozhraním RS232 s 9-pinovým konektorom Cannon. Použité sú signály RXD, TXD, RTS a CTS. Aby sa vylúčili možné problémy pri nerovnakých zemných potenciáloch ústredne a PC, je rozhranie kompletne galvanicky oddelené optočlenmi. Prenosovú rýchlosť je možné nastaviť pomocou PC a ovládacieho programu v rozsahu 150 – 19 200 bps, počet bitov 7 alebo 8,  bez parity alebo s paritou EVEN, ODD, MARK či SPACE. Na počte stop-bitov nezáleží.

Buffer sa vyrába v troch verziách, ktoré sa líšia spôsobom pripojenia k PC.

Verzia B1024R sa k PC pripája štandardným sériovým rozhraním RS232. Prenosová rýchlosť je 115 200 bps, 8 bitov, žiadna parita, 1 stop-bit. Riadenie toku je hardvérové prostredníctvom signálov RTS a CTS. Verzia B1024R nevyžaduje inštaláciu žiadneho drivera.

Cena: 191,- €  (229,20 € s DPH)

 

Verzia B1024U sa k PC pripája rozhraním USB ver. 2.0. Prenosová rýchlosť je 691 200 bps. Táto verzia vyžaduje inštaláciu drivera. Driver je súčasťou dodávky.

Cena: 191,- €  (229,20 € s DPH)

 

Verzia B1024E sa k PC pripája rozhraním Ethernet s protokolom TCP/IP. Prenosová rýchlosť je 230 400 bps. Táto verzia nevyžaduje inštaláciu drivera, treba však nastaviť správnu IP adresu.

Cena: 267,- €  (320,40 € s DPH)

 

Všetky tri verzie vyžadujú nainštalovať na PC komunikačný program, pomocou ktorého sa nastavujú všetky parametre buffera. Zároveň program zabezpečuje prenos dát z buffera do PC.

 

   TECHNICKÉ ÚDAJE:

Kapacita pamäte RAM:
Počet záznamov o hovoroch:
Zálohovanie záznamov:
Rozhranie k PBX:Rozhranie k PC:
Napájanie:

Odber prúdu:
Rozmery (š x h x v):
Hmotnosť:

1MB = 1 024 KB = 1 048 576 bajtov
12 787 pri dĺžke záznamu 82 bajtov
kondenzátorom, min. 300 hodín
RS232, konektor RJ-11 6-pinový,
prenosová rýchlosť 150 - 19200 bps,
bez parity, 8 bitov, 1 stop-bit,
hardvérové riadenie toku RTS + CTS
RS232 / USB 2.0 / Ethernet
externý napájač 230V / 9V DC
alebo z PBX 9 – 18V DC, max. 200 mA
Typ. 160 mA, max. 200 mA
86 x 37 x 145 mm
230g (bez napájača)